Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi

Huolehdimme asuinympäristöjen kehittämisestä

Nurmijärvellä on hyvä asua. Kehitämme asuinalueitamme niiden omien erityispiirteiden kautta. Nurmijärven kaikissa päätaajamissa kohtaavat luonnonrauha ja elävät keskustat. Väljyyttä, rauhaa ja vehreää idylliä on myös Nurmijärven monissa omaleimaisissa kylissä. Palveluiden ja julkisen liikenteen kehittyminen sekä turvallisuus ja alueiden viihtyisä yleisilme ovat meille tärkeitä.

Tarjoamme monimuotoisia asumisratkaisuja kysyntää vastaavasti

 • Lisäämme pientalotuotannon osuutta uudisrakentamisessa huolehtimalla uusien pientaloalueiden kaavoittamisesta.
 • Huolehdimme asumisen monipuolisuudesta erilaiset elämäntilanteet ja asumistarpeet huomioiden.
 • Etsimme eri kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka yhdistävät ikääntyvien asukkaiden asumisen, palvelut ja yhteisöllisyyden.
 • Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen rakentamista.
 • Mahdollistamme puurakentamista.

Luomme edellytyksiä päätaajamien keskusta-alueiden kehittymiselle palveluiltaan monipuolisemmiksi

 • Edistämme taajamien ostovoiman lisäämisen edellytyksiä täydennysrakentamalla taajamien keskusta-alueita. Täydennysrakentamisessa huolehdimme asuinympäristöjen vehreydestä.
 • Tuemme päätaajamien keskusta-alueiden kehittymistä maankäytön ja kaavoituksen keinoin. Etsimme aktiivisesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisia kiinteistökehityskohteita jalostettavaksi.
 • Huomioimme pitkän aikavälin suunnittelussa kunnan palveluyksiköiden sijoittumisen hyvin saavutettaville paikoille. Painopisteenä on sijainti liikenteen solmukodissa tai muiden hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Edistämme taajamien ja muiden keskeisten alueiden viihtyisyyttä panostamalla siisteyteen sekä turvallisuuteen

 • Edistämme siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta painottaen erityisesti Klaukkalan keskusta-aluetta.
 • Kannustamme ja tuemme kuntalaisia ja eri yhteisöjä toimimaan yhdessä alueiden viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi kaikissa taajamissa ja kylissä.

Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että huomioimme palveluverkon kestävyyden

Nurmijärvi on kasvukunta myös tulevaisuudessa. Samalla kun väestönkasvu on meille osoitus elinvoimaisuudesta, edellyttää kasvu myös tarkkaa ja vastuullista taloudenpitoa sekä pitkäjänteistä ja ennakoivaa suunnittelua.

Tavoittelemme keskimäärin 1,5 prosentin väestönkasvua

 • Kehitämme ja suunnittelemme investointejamme, sekä asunto- ja palvelutuotantoa tasapainoisesti, hallitusti ja ennakoivasti.
 • Kehitämme palvelutarpeita ennakoivaa rullaavaa palveluverkkosuunnitelmaa suhteessa maankäytön pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Kehitämme maankäyttöä ja kaavoitusta pitkäjänteiseksi ja ennakoivaksi

 • Luomme edellytykset koko tontintuotantoketjun sujuvuudelle.
 • Huolehdimme maankäytön ja kaavoituksen resurssien riittävyydestä.
 • Ohjaamme maankäyttöä ja kaavoitusta asumisen ohjelmalla sekä maankäytön tavoiteohjelmalla (MATA).

Teemaa toteuttavat ohjelmat ja suunnitelmat

 • Asumisen ohjelma
 • Maankäytön tavoiteohjelma
 • Maapoliittinen ohjelma
 • Palveluverkkosuunnitelma
 • Hyvinvointisuunnitelma
 • Puurakentamisen toimenpidesuunnitelma